Při výpovědi od zaměstnavatele, nebo pokud ukončuje pracovní poměr zaměstnanec na základě nějakého vážného důvodu, je nárok na vyšší podporu v nezaměstnanosti. Vážné důvody pro ukončení zaměstnání, jsou uvedeny v paragrafu 5, písmeno c, v zákoně o zaměstnanosti (435/2004 Sb.).

Co jsou vážné důvody pro ukončení zaměstnání (kdy je nárok na vyšší podporu v nezaměstnanosti?)

Když dostanete v práci „padáka“ (výpověď od zaměstnavatele), tak vám může být alespoň malou „náplastí“ to, že máte nárok na odstupné, a také i na vyšší podporu v nezaměstnanosti.

Na vyšší podporu od Úřadu práce může být nárok, i když se rozhodnete ukončit zaměstnání sami (výpověď od zaměstnance, ukončení pracovního poměru dohodou).

Pokud se nejedná o výpověď od zaměstnavatele, pak ale záleží na důvodech pro ukončení zaměstnání (vyšší podporu na Úřadu práce dostanete, jen pokud byl pro ukončení zaměstnání nějaký vážný důvod).

Kolik je podpora v nezaměstnanosti? Kdy je nárok na vyšší podporu?

Podpora v nezaměstnanosti se vypočítá individuálně, podle průměrného čistého výdělku v posledním zaměstnání (u podnikatelů (OSVČ) se podpora vypočítá z vyměřovacího základu – z odvodů na sociální pojištění).

Kolik bude podpora od Úřadu práce, ale závisí nejenom na výplatě v posledním zaměstnání, ale i na důvodech pro ukončení pracovního poměru.

Na vyšší podporu je nárok, pokud dostanete výpověď. Nebo i pokud dáte výpověď vy (pak to ale musí být z nějakého vážného důvodu).

Kolik je podpora v nezaměstnanosti

Při ukončení zaměstnání výpovědí od zaměstnavatele, nebo při vážných důvodech pro výpověď od zaměstnance (platí i pro ukončení dohodou nebo ve zkušební době) je podpora:

  • 65% z průměrného čistého výdělku (první a druhý měsíc)
  • 50% z průměrného čistého výdělku (třetí a čtvrtý měsíc)
  • 45% z průměrného výdělku (pátý měsíc a všechny další měsíce – podle věku je na podporu nárok 5 – 11 měsíců; do 50 roků je to 5 měsíců, do 55 roků je to 8 měsíců, nad 55 roků je to 11 měsíců)

Při výpovědi od zaměstnance (nebo při ukončení dohodou) bez vážného důvodu, je podpora nižší:

  • 45% z průměrného výdělku (po celou dobu na Úřadu práce, resp. po dobu maximálně 5, 8 nebo 11 měsíců)

V některých případech, dokonce nemusí být nárok na podporu vůbec (pokud nejsou splněny podmínky, pokud byla dána výpověď z důvodu hrubého porušení pracovně právních předpisů, apod.).

Co jsou vážné důvody pro ukončené zaměstnání?

Vážné důvody pro ukončení zaměstnání (při kterých je nárok na zvýšenou podporu, i když zaměstnání ukončuje zaměstnanec), jsou uvedeny v příslušném zákonu.

Jedná se o zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb. Zde jsou v paragrafu 5, písmeno c, vyjmenovány důvody, které jsou podle zákona považovány za „vážné“:

c) vážnými důvody důvody spočívající v1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,

6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce – krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo

7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

Musí být důvod pro ukončení zaměstnání uveden ve výpovědi?

Pokud máte v plánu jít po skončení zaměstnání na Úřad práce, pak je lepší, pokud je konkrétní důvod uveden i ve výpovědi (nebo v dohodě o ukončení pracovního poměru, či v oznámení o ukončení zaměstnání ve zkušební době).

Povinnost uvádět důvod výpovědi, má především zaměstnavatel. Ten může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, jen ze zákonem jasně daných důvodů. Zaměstnanec může ukončit pracovní poměr i „bez důvodu“ (nemá povinnost své rozhodnutí zdůvodňovat).

Pro následnou evidenci na Úřadu práce je ale lepší, pokud je ve výpovědi (dohodě) uveden konkrétní důvod. Nebo případně alespoň odkaz na paragraf 5, v zákonu o zaměstnanosti.

Kdy je nárok na odstupné při výpovědi ze zaměstnání?

Na odstupné od zaměstnavatele je nárok, pokud vám výpověď dá šéf. Při výpovědi z důvodů, které specifikuje zákoník práce (paragraf 52, písmena a) až c), je nárok na odstupné ve výši jeden až trojnásobek průměrného měsíčního výdělku.

Nárok na odstupné tedy vzniká, při výpovědi pro nadbytečnost nebo při výpovědi z organizačních důvodů (ruší se firma nebo její část; dochází k přemístění firmy nebo její části; dochází k reorganizaci nebo se ruší pracovní pozice zaměstnance; apod.).

Samostatnou kapitolou je pak výpověď ze zdravotních důvodů. Pokud lékař shledá, že nesmíte dále vykonávat současnou práci, z důvodu nějakého pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, pak je nárok na odstupné ve výši až 12 násobku průměrného výdělku.

Odstupné a podpora v nezaměstnanosti

Pokud je při ukončení zaměstnání vyplaceno odstupné (resp. pokud vzniká nárok na odstupné), pak to má vliv i na výplatu podpory v nezaměstnanosti na Úřadu práce.

Podle aktuálně platných podmínek, se totiž podpora v nezaměstnanosti nevyplácí po dobu, za kterou je nárok na odstupné.

Pokud tedy při výpovědi dostanete odstupné za 3 měsíce, tak následně první 3 měsíce na Úřadu práce nedostáváte podporu.

O nic tím nepřicházíte, na podporu vzniká nárok od čtvrtého měsíce na ÚP (reálně ji tedy dostanete na účet v průběhu pátého měsíce). Výše podpory se nemění. A máte na ni nárok po dobu, která závisí na věku (5 měsíců do 50 roků, 8 měsíců do 55 roků a 11 měsíců nad 55 roků).

Změny u podpory v nezaměstnanosti od ledna 2024

Od začátku roku 2024, by u podpory v nezaměstnanosti mělo začít platit několik změn:

  • Od ledna 2024, už nebude odstupné ovlivňovat výplatu podpory v nezaměstnanosti (na podporu bude nárok hned od začátku evidence na ÚP, a to i když je nárok na odstupné)
  • Od ledna 2024, se změní podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, při opakované evidenci na Úřadu práce (na další podporu v nezaměstnanosti bude nárok, až po odpracování minimálně 5 (nebo 9) měsíců v novém zaměstnání

Uvedené změny, jsou součástí většího balíčku změn. Vláda je navrhla prosadila v roce 2023 (jedná se o konsolidační balíček, který zahrnuje i změny u důchodů, daňové změny, a další úsporná opatření). Většina změn, které přináší konsolidační balíček, platí už od 1. ledna 2024.